ค้นหาข้อมูลใน Blog

Sunday, May 17, 2009

การบูชาแถน: ประเพณีดั้งเดิมของชนชาติลาว

การบูชาแถน: ประเพณีดั้งเดิมของชนชาติลาว (บทความแปล).วารสารศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ย. - พ.ย. 2551 หน้า 4-7.

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews